Ние гарантираме, че всяка информация (в устен и/или писмен вид) предоставена или която ще ни бъде предоставена от Вас или подготвена от нас по отношение на поставените от Вас казуси, проблеми и спорове за разрешаване, се квалифицират като търговска тайна (“Поверителна информация”). Ние се ангажираме, че Адвокатска кантора „Върбанова и Тодорова“ и нейните представители, служители и изпълнители:

  • ще пазят в тайна факта, че им е била предоставена Поверителна информация;
  • ще използват Поверителната информация само за целите на изготвяне на офертата ни за юридическо обслужване и ако нашата оферта бъде приета, само за целите на изпълнение на работата, както е посочено по-горе, и
  • ще съхраняват Поверителната информация като конфиденциална и няма да я оповестяват по никакъв начин, освен в случаите, когато сте заявили предварително писменото си съгласие за запознаване на трети лица с тази информация.