Търговско и Дружествено право

Нашият екип от опитни адвокати ще Ви помогне да направите избор при определяне на най-удачната за вашият бизнес правно-организационна форма. Благодарение на задълбочените ни познания и дългогодишния ни опит в дружественото право, с наша помощ, Вие ще решите как да започнете Вашият успешен бизнес.

Специфичните нужди на нашите клиенти изискват персонален подход и индивидуална работа по всеки един поставен казус, така, че изготвените от нас документи да отговарят най-пълно на интересите им. Ние отказваме да работим „по шаблон“ и се стремим да запазим персоналния подход към всеки един от клиентите ни.

Ние може да Ви помогнем с:

 • компетентен анализ на различните персонални и капиталови дружества;
 • отговор на поставените от Вас въпроси във връзка със започването на Вашият успешен бизнес;
 • регистрация на ЕООД и ООД;
 • регистрация на ЕАД и АД;
 • регистрация на ЕТ и СД;
 • изготвяне на документи във връзка с промени в обстоятелства на ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД и АД;
 • Апортиране на имущества в капитала на търговски дружества;
 • обявяване на Годишни Финансови Отчети;
 • подаване на документи в Търговския регистър и оптимизиране на Вашите разходи с по-ниски държавни такси при подаване на документи по електронен път;
 • Фасилитиране на преддоговорните отношения и изготвяне на договори;
 • Процесуално представителство пред съда по търговски дела и арбитраж;
 • Медиация и съдействие за извънсъдебно решаване на възникнали търговски спорове и възникнали разногласия между акционери и/или съдружници в търговски дружества;
 • Абонаментно правно обслужване.

Дружеството ни е специализирано и в изработване на правни анализи, становища и регистрация на смесени дружества с чуждестранно участие (joint ventures).

Специфичните нужди на търговския оборот и годините опит ни дават възможност адекватно да ви консултираме във връзка с задълженията и отговорностите на управителните органи на дружествата, начините за реализиране на отговорност на управителя за извършване на конкурентна дейност и конфликт на интереси. Ние можем да Ви помогнем при възникнали конфликтни ситуации между съдружници и да ви посочим оптималните решения за защита на дружествените Ви интереси.

Дружеството е специализирано във фасилитиране при преддоговорни отношения между нашите клиенти и техните бизнес партньори, воденето на преговори, изготвяне на договори, споразумение и други документи, свързани с търговския оборот на нашите клиенти.

Нашите специалисти са придобили богат опит при консултиране на големи инвестиционни и инфраструктури проекти, който те желаят да пренесат в работата ни с Вас. Дружеството е едно от малкото консултантски дружества в страната, които разполагат с консултант по договорите на FIDIC (red and yellow books).

Непререгистрирани дружества

Съгласно § 5 от ПРЗ на Закона за Търговския Регистър, Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срок до 31 декември 2011 г. или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, се считат за заличени от 1 януари 2012 г.

По отношение на търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали в срока по 31 декември 2011 г. или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, освен молба за откриване на производство по несъстоятелност, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 31 декември 2011г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни.

Много чуждестранни граждани регистрираха търговски дружества, които останаха непререгистрирани съобразно изискванията на Закона за Търговския Регистър, а регистрираните от тях дружества разполагат с дружествено имущество (недвижими имоти или други имущества на значителна стойност). За тях съществува възможност да подадат Заявление и да открият процедура по ликвидация в търговския регистър в срок до 31 януари 2015 г. Към заявлението за ликвидация трябва да бъдат приложени всички необходими документи за откриване на производство по ликвидация, да бъде избран ликвидатор и да се уведоми предварително Националната Агенция по Приходите в указания в ДОПК срок.

В случай, че участвате в търговско дружество, което не е пререгистрирано в срок до 31 декември 2011 година Ви съветваме да се обърнете към нашия екип за предприемане на необходимите действия по пререгистрация и започване на производство по ликвидация на непререгистрираното дружество. В случай, че дружеството Ви не бъде пререгистрирано и не бъде открито от Вас производство по ликвидация, то това ще бъде извършено служебно и всички разноски свързани с ликвидационното производство ще бъдат в тежест на съответния търговец и ще бъдат удовлетворени чрез продажба на дружественото му имущество.

Събиране на вземания

Ние можем да Ви помогнем с:

 • информация как да обезпечите вземанията си и какви обезпечения може да поискате при предоставяне в заем на парични средства;
 • проучване имущественото състояние на Вашите длъжници или потенциални бизнес партньори;
 • изготвяне на необходимите документи за предоставени от Вас в заем суми;
 • изготвяне на запис на заповед и авал на запис на заповед;
 • да ви разясним какво представлява, какви са предимствата и как да спестите средства чрез изготвяне на заявление за издаване на заповед за изпълнение или на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение;
 • водене на съдебни дела за събиране на вашите вземания;
 • водене на изпълнителни дела.

В търговския оборот и в своите отношения с частните ни клиенти ние ежедневно се сблъскваме с некоректни търговци или граждани, които не са изплатили своите задължения към наши клиенти. За успешното събиране на дължимите им суми обаче е необходимо документите, на които се основават техните претенции и вземания да бъдат юридически прецизирани, с ясно фиксирани срокове и задължения. Ето защо е от изключителна важност за нас, още в процеса на започване на договорните отношения или дори когато нашите клиенти и партньори предоставят заем ние да изготвим прецизно необходимите документи, така че да им осигурим бързо и ефикасно събиране на дължимите им средства по съдебен път.

Имотни сделки

Една от основните ни компетенции е предоставяне на адекватна правна помощ както на граждани, така и на търговски дружества и чуждестранни лица във връзка с начините на  придобиване на недвижими имоти, консултираме ги и ги информираме какво представлява ипотечния кредит, сериозността на ипотеката, както и обвързващата сила за поръчителя по договори за заем. Информираме доверителите си за най-подходящия и оптимален начин при прехвърляне на недвижим имот, какви особености съществуват при прехвърляне на недвижим имот с договор със задължение за  издръжка и гледане или с договор за дарение. Разясняваме особеностите на предварителния договор при покупко-продажба на недвижим имот  и оказваме правна помощ и съдействие за обявяване на предварителен договор за окончателен по съдебен ред. Подготвяме необходимите документи за изповядване на сделка и проекти за нотариален акт, сътрудничим на чуждестранни граждани и юридически лица при избора на недвижим имот, подготвянето на документите и реализиране на сделката.

Обикновено инвестицията в недвижим имот е свързана със значително влагане на средства за придобиване на имота, поради което това налага Вие да обезпечите сигурността на вашите средства, а именно ние може да ви помогнем и да Ви бъдем полезни с:

 • проучване и правен анализ на вещно– правният статут на избран от Вас недвижим имот;
 • изготвяне на предварителен договор за покупко–продажба на недвижим имот;
 • консултиране във връзка с начина на придобиване на правото на собственост върху недвижим имот;
 • разпоредителни сделки с недвижими имоти – дарение, договор със задължение за издръжка и гледане, покупко– продажба и учредяване право на ползване върху имот;
 • учредяване на договорна и законна ипотека върху недвижим имот;
 • изготвяне на договори за доброволна делба;
 • учредяване на право на строеж, представителство на собственици при сделки с обезщетение;
 • договори за наем и управление на недвижими имоти;
 • правна помощ и процесуално представителство по дела от вещноправен характер. Разваляне на договор за издръжка и гледане по съдебен ред, делба на недвижими имоти, установяване право на собственост по съдебен ред и други дела с предмет недвижими имоти и/или право на ползване върху недвижими имоти.

Данъчно право

 • изготвяне на правни становища по текущи данъчни въпроси и изготвяне на писмени консултации във връзка с данъчни задължения;
 • обжалване откази на данъчната администрация по издаването на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на данъчни права или задължения;
 • правна помощ и обжалване на действията на данъчната администрация за обезпечаване на доказателства при данъчна ревизия;
 • обжалване на Актове за установяване на административни нарушения, Възражения по ревизионни доклади и жалби срещу издадени Ревизионни актове по административен и съдебен ред;
 • правни и фактически действия за разсрочване или отсрочване на данъчни задължения, както и обжалване на отказ на данъчна администрация за разсрочване или отсрочване на данъчни задължения;
 • обжалване на постановления за налагане на обезпечителни мерки на публичните изпълнители, консултации и съдействие във връзка със започнало принудително изпълнение за събиране на данъчни задължения.

Нашите адвокати и юристи разполагат със задълбочени познания и следят редовно практиката на Съдът на ЕС, която има пряко отношение по водените в България данъчни дела.

Добре е да знаете, че:

 • данъчните задължения могат да бъдат отсрочени или разсрочени;
 • на основание чл.229 от ДОПК може да поискате разрешение за извършване на неотложно плащане, като така се дава възможност на данъчно задълженото лице да използва част от наличните и постъпващи суми по запорираните му сметки;
 • съгласно чл. 32, ал.1 от ДОПК органите по приходите могат да връчат съобщение чрез прилагане на съобщението към досието на лицето. Към този начин на въчване може да се пристъпи, тогава когато лицето не е намерено на адреса за кореспонденция, след най-малко две посещения през 7 дни, от съответния данъчен орган. Чрез прилагане към данъчното досие се връчват съобщения за всички подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани от органите по приходите и публичните изпълнители, с изключение на актовете, документите и книжата за реализиране на административно наказателната отговорност. Електронната страница на НАП съдържа публичен бюлетин на издирваните по чл.32, ал.1 от ДОПК лица;
 • съгласно, чл.77, ал.1 от ДОПК в случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, при прекратяване на юридическо лице – търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон, преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, както и при подаване на заявление за ликвидация по § 5а, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър търговецът или заявителят уведомява териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите издава на търговеца или на заявителя удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението;
 • на основание чл.78 от ДОПК в случаите на искане за откриване на производство по несъстоятелност, направено от длъжника или от негов кредитор преди внасянето на молбата в съда, се уведомява Националната агенция за приходите. Уведомяването на НАП е задължителна предпоставка за заповане на производство по несъстоятелност;
 • съгласно чл.171 от ДОПК публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Семейно право

Насочихме усилията си в това да подпомагаме хората в техните семейно-правни отношения, консултираме своите доверители адекватно по въпросите относно сключване на брачен договор и възможностите му същия да бъде изготвен преди сключване на брак,  прекратяването на брака чрез развод, установяването и оспорването на произход на децата, лишаването и възстановяването на родителски права, както и правна помощ и съдействие при оформяне на документи при осиновяване. Нашата кантора съдейства при производствата по екзекватура – признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни решения (включително и решения за прекратяване на брак постановени от чуждестранен съд) и има натрупан опит в тази област, следствие на дългогодишния опит на екипа.

Ние може да ви съдействаме при решаване на въпроси свързани с:

 • оспорване и/или установяване на произход от бащата;
 • лишаване, ограничаване или възстановяване на родителски права;
 • увеличаване размера на дължимата издръжка;
 • развод по взаимно съгласие и развод поради разстройство на брака. Уреждане на въпроси свързани с упражняването на родителските права и режима на личен контакт на родителя с децата;
 • признаване на чуждестранни съдебни решения за развод и административни производства по екзекватура;
 • процесуално представителство и консултации по семейно- правни въпроси;
 • регистриране раждането на дете и получаване на ЕГН и Удостоверение от акт за раждане на дете, на което поне единия от родителите е български гражданин;
 • водене на дела от семеен характер с международен елемент.

Наследствено право

Нашите юристи ще Ви предоставят адекватна правна помощ и ще ви дадат най-добрия съвет във връзка с възникнали въпроси и/или правни спорове в областта на наследяването. С дейността си ние можем да ви съдействаме и за извънсъдебното уреждане на спорове между сънаследници и сътрудничим за постигане на доброволно уреждане на наследствените им правоотношения, включително и подготовката на документи, и постигане на доброволна делба. Екипът ни разполага с опитни адвокати, които ще подходят с нужното внимание и ще Ви дадат адекватен съвет как да възстановите накърнената Ви запазена част, следствие на разпоредителни действия на Вашият наследодател.

Ние може да Ви съдействаме при решаване на въпроси свързани с:

 • възстановяване на накърнена запазена част;
 • доброволна и съдебна делба на наследствена маса;
 • разпореждане с имущество и съставяне на завещание;
 • приемане на наследство по опис или отказ от наследство;
 • други наследствени правоотношения;
 • процесуално представителство и консултации по наследствени казуси;